Plenair Programma

Zaterdag / Saturday

6 November

Workshops Forum Nederlands / Dutch

Zondag / Sunday

7 November

Workshops Forum Engels / English

Zondag / Sunday

7 November

Workshops Forum Chinees / Chinese

Zondag / Sunday

7 November